آیا حقوق بازنشستگان بومی افزایش می یابد؟

آیا حقوق بازنشستگان بومی افزایش می یابد؟

تفاوت ظاهری نرخ افزایش دستمزد 10 درصد و تورم 40 درصدی از یک سو و موفقیت مستمری بگیران تأمین اجتماعی، دولت را مجبور به تجدیدنظر در تصویب افزایش مستمری بگیران این سازمان و در عین حال تورم نوسانات کرده است. در ماه های گذشته منجر به این واقعیت شده است که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان برای کارمندان سابق اهمیت بیشتری پیدا می کند.

هفته گذشته دولت لایحه اصلاحیه بودجه 1401 را به مجلس ارسال کرد که افزایش عادلانه دستمزد یکی از موضوعات این لایحه است. پیش بینی می شود در صورت تصویب مجلس تغییری در حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و در نتیجه افزایش حقوق بازنشستگان کشور ایجاد شود.

در قانون بودجه سال 1401، حداقل دستمزد پنج میلیون تومان برای مستمری بگیران کشوری پیش بینی شده بود و در مقابل، سقف دستمزد مستمری بگیران غیرحداقل دستمزد 10 درصد افزایش یافت.

احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری پس از رای مجلس به لغو 10 درصد افزایش غیرحداقل دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی تقویت شده است.

خبر خوب برای مستمری بگیران کشوری/ آیا حقوق بازنشستگان کشوری افزایش می یابد؟
اگرچه هنوز مشخص نیست مستمری جدید بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه افزایش می یابد، اما روند توسعه در روزهای اخیر بازنشستگان کشور را مجبور کرده شانس خود را امتحان کرده و حقوق خود را افزایش دهند.

طبق قانون، افزایش مستمری کشوری و لشکری ​​قوانین متفاوت و مستقلی با افزایش مستمری تامین اجتماعی دارد، اما بر اساس برخی مواد قانونی، بحث بازنگری در حقوق کارکنان بازنشسته امکان پذیر به نظر می رسد.

نحوه تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است که بر اساس ماده 125 این قانون، ضریب افزایش حقوق این افراد باید متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی باشد.

  مذاکرات مثبت استقلال با شاه ماهی بزرگ

به این ترتیب برای سال 1401 حقوق کارکنان دولت باید 40 درصد به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش می یافت اما با تصویب لایحه بودجه ضریب 10 درصد تعیین شد. برای این افراد

تفاوت ظاهری نرخ افزایش دستمزد 10 درصد و تورم 40 درصدی از یک سو و موفقیت مستمری بگیران تأمین اجتماعی، دولت را مجبور به تجدیدنظر در تصویب افزایش مستمری بگیران این سازمان و در عین حال تورم نوسانات کرده است. در ماه های گذشته منجر به این واقعیت شده است که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان برای کارمندان سابق اهمیت بیشتری پیدا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید