ابهامات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت

ابهامات شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در سال 93 از سلسله گزارش های خود به مردم در کانال شخصی خود در «دا» توضیحاتی درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه ها ارائه کرد. در این گزارش آمده است:

«طرح ساماندهی کارکنان در مؤسسات موضوع ماده. 29 قانون برنامه ششم» پس از بررسی در هیئت امنا دارای ابهامات و نواقصی بود. دغدغه اصلی شورا در خصوص مصوبه فوق مربوط به ابهاماتی بود که برای اعلام نظر نهایی شورای نگهبان باید توسط مجلس رفع شود.

در میان ابهامات ذکر شده، مشخص نیست که این قطعنامه از عنوان «استفاده» چه معنایی دارد. با این توضیح که مشخص نیست اصطلاح مذکور شامل خدمات و روابط کار و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی می شود یا خیر. همچنین عنوان «نیروهای شاغل» نیز به این معناست که شامل تمام نیروهایی است که دستگاه ها به کار می گیرند یا فقط به معنای نیروهایی است که به طور غیرمستقیم درگیر دستگاه هستند. ابهامی وجود داشت که برای رفع ابهام مطرح شد.

جمله تبصره «4» نیز به دلیل مشخص نبودن معنای یادداشت مبهم شناخته شد. توضیح این است که مشخص نشده است که فقط کسانی که به صورت تمام وقت منصوب شده اند مشمول اخطار هستند یا خیر، همچنین آیا ثبت نام های پاره وقت نیز مانند همه کارمندان، اعم از عادی و در غیابی، مشروط به اطلاع. ضمناً قید «مستمر» در ماده واحده و عبارت «خدمت مستمر» در تبصره «۲» نیز به دلیل عدم تعریف قانونی و نبود ضوابط مشخص برای آنها دارای ابهام یافتند.

در این مصوبه الزام دستگاه های اجرایی به انعقاد قرارداد کار معین با کارگران خود مشروط به حداقل دو سال سابقه بیمه شده است. اما در این مصوبه تعهدی در رابطه با وضعیتی که عدم پرداخت بیمه به دلیل قصور پیمانکار باشد تعریف نشده است. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران این مورد نیز باید روشن شود.

  وزیر کشور: گزینه ای برای تغییر استانداردهای شاخص آلودگی برای جلوگیری از تعطیلی مدارس

هیأت در ادامه، رعایت یا عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با انعقاد قرارداد کاری معین با کارگران را روشن و تبصره «3» را مبهم دانست. از این منظر نیز .

علاوه بر ابهامات مذکور، شورای نگهبان ممنوعیت مطلق از انعقاد معاهدات مذکور را مغایر با بند «10» اصل 3 قانون اساسی تشخیص داد. همچنین با توجه به اینکه برخی از ابهامات موجود در تصمیم، تعداد مشمولان و محدوده طرح را نامشخص می کرد، اظهار نظر در خصوص افزایش هزینه های عمومی با این تصمیم به رفع ابهامات مذکور موکول شد.

هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در سیاست‌های کلی مخالف مصوبه ناهماهنگی داشت و همه این موارد به مجلس گزارش شد و مصوبه برای اصلاح عودت داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید