اجتماع هواداران «مسعود پزشکیان» در ورزشگاه حیدرنیا