اختبری از بشروی کیں کودید سپاه قدس

روزنو:

عصر ایران: از کودسی سپاه قدس در مین موجهیرین افغانستی

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس در مهال مواکب واکب واواکب وہے وہےمەیرین در مسیر منتهی به حرم متاحر در پی کرمیمی بود که بری بیری به یاد داشت.

اختبری از بشروی کیں کودید سپاه قدس