ارزشیابی انبوه با خطاهای زیاد در کاربرد ارزشیابی معلمان

ارزشیابی انبوه با خطاهای زیاد در کاربرد ارزشیابی معلمان

معلمی با انتقاد از ارزشیابی معلمان گفت: هرکس نمره پایین می دهد و اعتراض می کند به شما می گویند مدیر مدرسه به شما نمره پایین داده است در واقع معلم را مقابل معلم قرار می دهند.

متأسفانه نمرات برای رتبه بندی انبوه معلمان انجام شد، قطعاً اشتباهات زیادی در نمرات وجود داشت.

نرگس ملک زاده، معلم:

به هر کسی که نمره پایینی می‌گیرد و اعتراض می‌کند، می‌گویند مدیر مدرسه به شما نمره پایینی داده است، در واقع معلم را در مقابل معلم قرار می‌دهد.

آنها دستورالعمل ها و مقررات بسیار سخت گیرانه ای را برای از بین بردن امیدهای معدود معلمان برای رتبه بندی ایجاد کردند.

پس از بارگذاری مدارک، امتیاز بندها تغییر کرد، بنابراین، مثلاً اگر یک بند در زمان بارگذاری سند دارای 10 امتیاز بود، بعداً متوجه شدیم که امتیاز آن بند تغییر کرده است و مثلاً به شش امتیاز

معلمان باید بخش‌های صلاحیت عمومی را از طریق بیان خود تکمیل می‌کردند، اما در نهایت ارزیاب‌ها نمرات این بخش را کاهش دادند.

علی بخستینیا، معلم:

معلمان سال هاست که به فعالیت های جهادی می پردازند اما فعالیت های آنها هیچ جا مستند نشده است، معلمی در صورت نبود مستند چگونه می تواند فعالیت های جهادی خود را در سامانه بارگذاری کند؟

متأسفانه ارزیابی های گروهی انجام شد، قطعاً خطاهای زیادی در ارزیابی ها وجود داشت.

از این پس معلمی که قرار بود کار تدریس را انجام دهد باید به دنبال گواهینامه و گواهینامه می رفت.

کار معلم علمی است و اگر ورزش می کند برای خودش ورزش می کند، چرا باید با شرکت در مسابقات ورزشی یک نمره به نمره معلم اضافه کرد؟

  دیوان بین المللی دادگستری شکایت اوکراین علیه روسیه را پذیرفته است

دیدگاهتان را بنویسید