افزایش آگاهی کارکنان بهداشتی به محدود کردن اثرات تغییرات آب و هوایی کمک می کند

رئیس مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: سیاست ها باید به سمت تغییر نظام پیش برود. ارتقای سطح دانش مردم در مورد بیماری‌ها، ایمنی آب و غذا، استفاده از قدرت سازمان‌های غیردولتی، به‌روزرسانی دستورالعمل‌های بالینی، افزایش آگاهی در سطح دانشگاه و جامعه، و افزایش آگاهی کارکنان بهداشتی به محدود کردن پیامدهای تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند.

  گزارش محرمانه رابرت مالی به قانونگذاران آمریکایی درباره مذاکرات وین

دیدگاهتان را بنویسید