المان شهری بندرعباس به روایت تصویر


ساعت: 09:39
تاریخ انتشار: 14/05/12
کد خبر: 1810934

عنصر شهری را می توان به نوعی هویت این شهر نامید، هر چه عناصر بومی بیشتر شوند، مردم بیشتر با فرهنگ و سنت های این سرزمین آشنا می شوند.

  توسعه صنعتی باید با رویکرد محیط زیست باشد/ اصول اولیه محیط زیست باید در تصمیم گیری مدیران مد نظر قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید