امنیت و اقتصاد منطقه با امضای تفاهم‌نامه انتقال گاز روسیه به ایران ارتقا می‌یابد

سرپرست رئیس جمهور گفت:

سرپرست رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امضای تفاهم نامه راهبردی مشترک در زمینه انتقال گاز طبیعی از روسیه به ایران برای هر دو کشور و منطقه بسیار مهم است، گفت: عزم تهران – مسکو برای ارتقای سطح روابط دارای اهمیت است. پیام به جهان . و مسیر همکاری های گازی که بین دو کشور آغاز شده است منجر به تفاهم نامه ها و تفاهم نامه های بزرگ تری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج


محمد محبر روز چهارشنبه در دیدار با «الکس میلر» نماینده ویژه رئیس فدراسیون روسیه و رئیس شرکت گازپروم با بیان اینکه امضای یادداشت تفاهم صادرات گاز روسیه به ایران برای ارتقای امنیت و اقتصاد منطقه بسیار حائز اهمیت است، بر اجرا و تکمیل کریدور شمال – جنوب تاکید کرد. خط ریلی رشت – بندرعباس در اسرع وقت کشورهای منطقه را به این کریدور متصل می کند.

رئیس جمهور موقت با بیان این مطلب شهید رئیسی وی همواره به دنبال نهایی شدن تفاهم نامه انتقال گاز طبیعی از روسیه به ایران بود.

سرپرست رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امضای تفاهم نامه راهبردی مشترک در زمینه انتقال گاز طبیعی از روسیه به ایران برای هر دو کشور و منطقه بسیار مهم است، گفت: عزم تهران – مسکو برای ارتقای سطح روابط دارای اهمیت جدی است. پیامی به جهان و در نهایت همکاری گازی بین دو کشور منجر به توافقات و تفاهمات بیشتر خواهد شد.

«الکس میلر» نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه و رئیس شرکت گازپروم نیز در این نشست امضای یادداشت تفاهم صادرات گاز روسیه به ایران را بسیار مهم و بزرگ دانست. گامی که در آینده اثرات مثبت زیادی در منطقه خواهد داشت. این کشور به طور جدی امضای این تفاهم نامه را دنبال کرده و گازپروم روسیه و شرکت های تابعه آن متعهد شده اند که مفاد این تفاهم نامه را به طور جدی به قرارداد تبدیل کنند تا بتوان آن را اجرایی کرد. در اسرع وقت.

همچنین پس از این دیدار، تفاهم نامه همکاری های دوجانبه در زمینه انتقال گاز طبیعی از روسیه به ایران بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم اسپورت با حضور سرپرست و نماینده ویژه رئیس جمهور به امضا رسید. فدراسیون روسیه و رئیس شرکت گازپروم.


آیا این خبر مفید بود؟