انتخاب اعضای هیأت مدیره و کمیته های پنج گانه جبهه اصلاحات

ابراهیم اصغرزاده به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی، سید حسن رسولی به عنوان نایب رئیس و افشین حبیب زاده به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.

همچنین در کمیته برنامه ریزی و راهبردها، علی باقری به عنوان رئیس، شهیندوه مولاوردی به عنوان نایب رئیس و عماد بهاور به عنوان منشی انتخاب شدند.

بعدها علی شکوریراد رئیس کمیته استانی، صفر اسلامی نایب رئیس و احمد شریف دبیر این کمیته شدند.

در کمیته نظارت و ارزیابی، محمود صادقی به عنوان رئیس، فاطمه ساعدی به عنوان نایب رئیس و اسدالله عابدی به عنوان منشی انتخاب شدند.

رضا سلیانی رئیس کمیته رسانه، جواد امام نایب رئیس و بدرالسادات مفیدی دبیر کمیته شدند.

  عباس عبدی خطاب به مسئولان: خودت را گول نزنی

دیدگاهتان را بنویسید