بایدن خطاب به مهاجران: از مرزها دوری کنید

رئیس جمهور آمریکا مهاجران غیرقانونی را خطاب قرار داد و از آنها خواست در نزدیکی مرزهای آمریکا ظاهر نشوند.

  امنیت پایدار کشور حاصل هم افزایی و همکاری مردم است

دیدگاهتان را بنویسید