با ورود مستقیم استاندار فارس، مدیر حافظیه بازداشت و مدیرکل میراث فرهنگی در آستانه برکناری قرار گرفت.

این خبرگزاری به جزییات این دیدار و مقام دخیل در این حادثه اشاره ای نکرده و به مستندات قانونی آن اشاره ای نکرده است. پیگیری های خبرنگار «شبکه شرق» نشان داد که اتفاقات امروز حافظیه شیراز نتیجه اقدامات مستقیم استاندار فارس است.

استاندار فارس نیز به دنبال آزادی شخص مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس بود. همه این اتفاقات در عرض نیم روز در شیراز رخ داد و آن هم در شرایطی که اگر قرار باشد قانون اجرا شود، استاندار در بهترین حالت فقط می تواند مانع از ورود مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس به جلسات شود. شورای اداری، نه چیزی بیشتر. عزل و انتصاب مدیرکل میراث فرهنگی استان بر عهده وزارت میراث فرهنگی است و استاندار به عنوان عالی ترین نماینده دولت در فارس حق ورود به این حوزه را ندارد.

موضوع دستگیری مدیر مجموعه شیراز حافظیه که بر اساس شنیده های خبرنگار «شبکه شارک» با پیگیری های استاندار فارس انجام شد نیز به همین منوال است. استاندار آن استان در شرایطی خواستار این شد که نه قانون و نه حیطه اختیارات استاندار این اجازه را به وی نداده است. اما باید دید با اقدامات فراقانونی چه اتفاقی خواهد افتاد.

  بصیرت و آگاهی نسبت به مسائل روز لازمه نقش روحانیت در جامعه است

دیدگاهتان را بنویسید