تاریخ جدید پرداخت حقوق تیرماه مستمری بگیران تامین اجتماعی، لشکری ​​و روستایی

روز جدید :

هر ماه حقوق بازنشستگان از بیستم تا سی ام به ترتیب حروف الفبا پرداخت می شود.

در تیرماه که 31 روز است، حقوق بازنشستگانی که در 30 روز واریز شده است، در 31 همان ماه واریز می شود.

تاریخ جدید پرداخت حقوق تیرماه مستمری بگیران تامین اجتماعی، لشکری ​​و روستایی