تاریخ واریز یک میلیونی متقاضیان بهزیستی و کمیته امداد

روز جدید :

تاریخ واریز یک میلیونی متقاضیان بهزیستی و کمیته امداد

از این رو برخی سایت ها خبر پرداخت عیدی یک میلیونی به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اول محرم را منتشر کردند که صحت ندارد.

این خبر تاکنون از سوی منابع رسمی گزارش نشده است.