تاریخ پرداخت حقوق تیرماه به مستمری بگیران

تاریخ پرداخت حقوق تیرماه به مستمری بگیران
پرداخت مستمری بگیران تامین اجتماعی به ترتیب حروف الفبا از ۲۹ تیرماه آغاز شده و تا پایان ماه ادامه دارد.

در ساعات اولیه صبح دیروز مستمری بگیرانی که نام خانوادگی آنها با الف شروع می شود حقوق تیرماه خود را دریافت کردند.

  بایدن شکست حزب دموکرات در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا را پذیرفت

دیدگاهتان را بنویسید