تجمع بازنشستگان مقابل نهاد ریاست جمهوری

تجمع بازنشستگان مقابل نهاد ریاست جمهوری

به گزارش ایلنا، این مستمری بگیران خواهان بازگرداندن استقلال صندوق مس هستند و می گویند: اینکه صندوق خصوصی مس را به وزارت رفاه اجتماعی واگذار کردند اصلاً برای ما قابل قبول نیست، بارها مطالبات و اعتراض کرده ایم. . صندوق مس باید مستقل بماند.

بازنشستگان معتقدند که این صندوق از محل حق بیمه آنها تشکیل شده و دارایی بین نسلی آنهاست و بنابراین دولت نمی تواند در مورد آن تصمیم یکجانبه بگیرد. این بازنشستگان نگران کاهش تعهدات صندوق هستند و می گویند: از رئیس جمهور می خواهیم استقلال صندوق مس را بازگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید