تغییر مدیرعامل مترو تهران؛ مدیرعامل جدید کیست؟

محمد اکامیری عضو شورای شهر تهران در حاشیه جلسه علنی امروز شورای شهر با بیان اینکه مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تغییر کرد، گفت: با حکم علیرضا زاکانی، رضا محمدنژاد بیدکت به عنوان مدیرعامل جدید منصوب شد. شهردار تهران