تفرشی همچنین ارزیابی ظریف را تایید کرد که گزینه ای بهتر از “ترکمانچای منفور لعنتی” وجود نداشت.

تفرشی همچنین ارزیابی ظریف را تایید کرد که گزینه ای بهتر از “ترکمانچای منفور لعنتی” وجود نداشت.

در دور دوم جنگ های ایران و روس، نیروهای روسی تا آستانه تهران پیشروی کردند و در آستانه فتح کامل ایران بودند.

مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در ارزیابی محتوای یادداشت اینستاگرامی ظریف وزیر امور خارجه پیشین نوشت:

نقاط قوت و اهداف خود را به چالش نکشید یا اشتباه قضاوت نکنید.

هنر مذاکره و دیپلماسی را بشناسید. اکنون به حل مشکلات میان مدت و راهبردی نگاه کنیم.

توهم را با واقعیت اشتباه نگیرید، رویاها را با تصورات غلط به کابوس تبدیل نکنید.

اگر با حریف صحبت نکنیم، موضوع گفتگوی حریف می شویم.

در دور دوم جنگ های ایران و روس، نیروهای روسی تا آستانه تهران پیشروی کردند و در آستانه فتح کامل ایران بودند.

بهتر بود دعوا نمی کردیم، بهتر بود که نباختیم

اما هیچ گزینه ای بهتر از ترکمانچای منفور و نفرین شده وجود نداشت.

عدم پذیرش این توافق شرم آور و ظالمانه به این معناست که ایران امروز وجود نخواهد داشت.

  آفساید فضایی جلوی تراکتور را گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید