توهین عبدالله گنجی به آیت الله محقق داماد

روز جدید :

بهترین: عبدالله گنجی (روزنامه نگار) در توئیتی در حمایت از مسعود مزکیان به آیت الله محقق داماد (مجتهد و فقیه مشهور) توهین کرد.

توهین عبدالله گنجی به آیت الله محقق داماد