جدول افزایش دستمزد برای یکسان شدن دستمزد بازنشستگان

روز جدید :

جدول افزایش دستمزد برای یکسان شدن دستمزد بازنشستگان

با تصویب ضوابط سهمیه بندی استحقاقی مستمری بگیران در دولت، به زودی مبلغ تناسب به حساب مستمری بگیران واریز و پس از صدور احکام تناسب با آنان تسویه خواهد شد.

در بند الحاقی ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت برای رعایت عدالت در پرداخت حقوق به کارکنان و مستمری بگیران و تناسب 90 درصد حقوق بازنشستگان و پاداش مستمر مشروط به کسر کارکنان مشابه و همتراز مقرر شده است. موظف است تا پایان سال سوم برنامه به نحوی عمل کند که در سال اول (1403) معادل 40 درصد و در سالهای دوم و سوم (1404 و 1405) هر کدام 30 درصد است. تفاوت حقوق تا 90 درصد در حقوق بازنشستگان مشخص شده است.