جدول پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی به ترتیب حروف الفبا

با تصمیم هیات وزیران 35 درصد به حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه می شود و این افزایش از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود. بخشی دیگر از مستمری بگیران دارای سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد 22 درصد + 690 هزار تومان است. این رقم نیز با حقوق اردیبهشت اعمال و پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیر عامل SOS معوقات فروردین ماه نیز در خرداد پرداخت خواهد شد.

جدول تاریخ پرداخت مستمری بگیران بانک رفاه بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:

جدول پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی به ترتیب حروف الفبا