جوانان پس از شنیدن سخنان علم الهادی و پناهیان، همه روحانیون را مضر می دانند.

جوانان پس از شنیدن سخنان علم الهادی و پناهیان، همه روحانیون را مضر می دانند.

یک محقق معاصر قرآن و دستیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه درباره جایگاه روحانیت در شرایط کنونی کشور و بروز حوادثی مانند عمامه، گفت: جوانان می شنوند. گفته های آقایان علم الهادی، صدیقی و پناهیان و فکر می کنم همه روحانیت هستند. از طرفی وقتی چهره هایی مثل شهید بهشتی بهشتی، شهید مطهری و آقای خاتمی را نمی بینند، شرایط این است که روحانیت را مجموعه ای هزینه زا می بینند.

آیت الله سید محمدعلی ایازی در گفت و گو با رویداد۲۴ در تحلیلی از جایگاه روحانیت در شرایط کنونی ایران افزود: جام روحانیت با جام دولت یکی شده است. یعنی هر اتفاقی که در دولت رخ می دهد و هر مشکلی که مردم را درگیر می کند و به دردسر می اندازد به گردن روحانیت و نقش آن طیف در امور کشور می افتد.

عده ای هم که کم نیستند نسبت به روحانیت برخورد منفی دارند

وی تصریح کرد: به برخی افراد که کم نیستند و نسبت به روحانیت نگرش منفی دارند از دو جنبه می توان نگاه کرد. نکته اول چیزی نیست جز اینکه بین روحانیت و نسل جدید فاصله نسلی وجود دارد. در واقع نسل جدید هیچ شناختی از معنویت و ساختار آن ندارد. قبلاً روحانیت با جامعه نسل جوان و طبقات مختلف ارتباط تنگاتنگی داشت و آنقدر جلسات و محافل برپا می شد که معمولاً حتی کسانی که در فضای مذهبی نبودند نیز با روحانیت ارتباط داشتند. اما الان بین روحانیت و مردم فاصله زیادی است. به گفته وی، حضور پررنگ روحانیت در قدرت باعث شده است که روحانیت از رسالت اصلی خود دوری کنند. یعنی وقتی مردم آنها را درگیر مشکلات می دانند، ادعاها و توصیه های دینی را نیز نادیده می گیرند.

  آتش سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده حیز

جام روحانیت با جام حاکمیت یکی شد

ایازی بار دیگر تاکید کرد: اتحاد روحانیت با دولت مردم را با مشکلات، ناکامی ها، ناکارآمدی ها، استبداد، فشار، سختی ها، بیکاری، ناامیدی ها، نامشخص بودن آینده نسل جدید از نظر زندگی و معیشتی مواجه کرده است. و غیره برای پاسخگویی به حکومت دینی، روحانیت یک ضلع آن است که باید به رسمیت شناخته شود، این موضوع مهمی است که در نگاه مردم به روحانیت تأثیرگذار است. مثلا یکی می رود شهرداری، می رود دانشگاه و هرجا می رود و مشکلی می بیند، می گوید عامل مشکلات روحانیت است که البته تاثیر منفی دارد.

این قرآن پژوه معاصر و استادیار حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه تصریح کرد: مشکل این است که مردم با متفکران جدید دینی آشنا نیستند، حتی با تفکر آنها آشنا نیستند و فکر می کنند همه روحانیون اصرار دارند. بر پافشاری بر باورهای سنتی بنابراین می توان گفت که با اصرار بر تنوری و اصرار بر مخالفت با آنچه نسل جدید از آن استقبال می کند، شاهد تقابل جدی مردم و روحانیت هستیم، بنابراین حتی با پدیده عمامه گذاری نیز مواجه هستیم. با توضیح اینکه تعداد کم عمامه داران دلیل خوبی برای جدی گرفتن زشتی این رفتار نیست.

دیدگاهتان را بنویسید