خانواده یک کشاورز فداکار به پزشکان/خدمه فیلم پیوستند

روز جدید :

در آخرین ساعات مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری یکی از پسران دهگان فداکار از مسعود بزیکیان و پسر دیگرش از سعید جلیلی حمایت کردند. در چند روز گذشته خبری مبنی بر حمایت 2 فرزند ریزعلی حجاوی، دگان فداکار توسط مسعود بزیکیان و سعید جلیلی در فضای مجازی منتشر شد. در همین زمینه فیلمی منتشر شد که نشان می دهد یکی از پسران یک کشاورز فداکار از مسعود بیشیکیان کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کند.