خبر خوبی که نکونام را آرام کرد!

آبی های پایتخت که در فصول گذشته به غیر از زمین چمن کمپ حجازی در زمین شماره دو آزادی و هگانلب و مدتی نیز در ورزشگاه تستقریدی تمرین می کردند، اکنون زمین پژوهشگاه صنعت نفت را برای انجام این کار اجاره کرده اند. آموزش آنها در این مجموعه به مدت سه روز در هفته.

به این ترتیب آبی ها می توانند از فرصت به دست آمده در روزهای تمرینی در زمین نفت استفاده کنند و تعمیر و نگهداری زمین کمپ حجازی را در دستور کار خود قرار دهند تا نگرانی جواد نکونام از محل تمرین به حداقل برسد.

  مثلث جذاب استقلال در انتظار ملی پوشان است

دیدگاهتان را بنویسید