دولت دیگر اجازه ظلم به بازنشستگان را ندهد

دولت دیگر اجازه ظلم به بازنشستگان را ندهد

محمدحسن آصفری گفت: یک ماه است که مستمری بگیران در خیابان ها اعتراض می کنند که چرا ماده 96 قانون تامین اجتماعی که اختیار افزایش حقوق بازنشستگان را به سازمان می دهد اجرایی نشده و این سازمان این کار را نکرده است. آیین نامه مجلس نیز این سوال را تصویب کرد.

نماینده مردم اراک، قمیجان و خنداب در مجلس یازدهم افزود: پس از گذشت 30 سال از پرداخت مستمری به صندوق، امروز مستمری بگیران انتظار دریافت همین مبلغ را دارند که با افزایش 10 درصدی دستمزدها، چگونه انتظار داریم حل شود. مشکلات معیشتی آنها

وی با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی کار و تامین اجتماعی باید اجرایی و موثر باشد، ادامه داد: دیگر اجازه ندهید به مستمری بگیران ظلم شود. با مشکلات معیشتی و افزایش تورم، معیشت سخت است و با افزایش 10 درصدی حقوق نمی توانند مشکلات درمانی و حمل و نقل خود را حل کنند.

  واکنش انصارالله به اقدامات دولت مستعفی و فراری یمن

دیدگاهتان را بنویسید