زمان واریز کمک نقدی خرداد 1403 است / این افراد باید زودتر حساب خود را چک کنند

میزان یارانه در خرداد 1403 تغییری نکرد و طبق دستور ماههای قبل پرداخت شد.

میزان یارانه در خرداد 1403 تغییری نکرد و به ترتیب ماه های قبل پرداخت شد.

طبق جدول زمان بندی پرداخت یارانه که در ادامه مشاهده می کنید، یارانه در دو تاریخ پرداخت می شود:

زمان واریز کمک نقدی خرداد 1403 است / این افراد باید زودتر حساب خود را چک کنند