سن بازنشستگی کارگران چقدر است؟

مشوق ها و مزایای اجتماعی موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار در محاسبه دستمزد کارگر و براساس رأی سال گذشته دیوان عدالت اداری در محاسبه سنوات خدمت و پایان خدمت منظور نمی شود. فواید. به همین ترتیب، اخراج کارگران مبنایی برای محاسبه دستمزد و سنوات حقوق کارگر نیست. «محاسبه ارشدیت کارکنان» همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز بوده است. در سال های اخیر چندین مصوبه از سوی شورای عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره شده و البته در مواردی نیز مصوبه ای موجب لغو تعهدات و الزامات قبلی شده است. به هر حال آنچه پس از 30 سال سابقه خدمت به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می شود بسیار کمتر از مبلغی است که کارمندان تحت عنوان «غرامت» دریافت می کنند. پاداش پایان خدمت کارمندان دولت معمولا چند صد میلیون تومان است. حال به نظر می رسد بر اساس آخرین مصوبه دیوان عدالت اداری در سال گذشته میزان مستمری پرداختی به کارگران در پایان خدمت مجددا محدود شده و در واقع در بهترین حالت از 30 یا 40 میلیون تومان بیشتر نخواهد شد.

سوال این است که بر اساس آخرین رای شورای عمومی دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات و مزایای کارگران کدام سمت ها و شاخص های حقوقی است؟ حق قانونی کارگران در پایان خدمت چیست و چگونه محاسبه می شود؟

آرمین هوشتی کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در خصوص محاسبه سنوات کارگران گفت: سال گذشته شورای عمومی دیوان عدالت اداری رای جدیدی در خصوص نحوه محاسبه سنوات کارگران صادر کرد. بر اساس این رأی جدید، رأی 3328 شورای عمومی دیوان عدالت اداری که در سال 1397 صادر شده بود، اصلاح شد. این اصلاح چه تغییراتی به همراه داشت؟ در همین زمینه این کارشناس حقوقی گفت: با این اصلاحیه عبارت «کلیه عناوین موضوع مواد 34 و 35 قانون کار» از رای شورای عمومی دیوان عدالت اداری حذف شد. یعنی در مصوبه 3328 که در 23 بهمن 1398 صادر شد مقرر شد کلیه عناوین مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار مبنای محاسبه سنوات یا مزایای پایان خدمت قرار گیرد، اما مصوبه 1401. به گونه ای اصلاح شد که عبارت کلیه عناوین مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار از مصوبه قبلی حذف شد.

به گفته خوشوقتی، بر اساس اصلاحیه اخیر، آنچه مبنای محاسبه مدت خدمت یا مزایای پایان خدمت کارگران قرار می گیرد، صرفاً مزد و حقوق است که منظور از مزد و حقوق مطلق کارگر، آن چیزی است که به آن پرداخت می شود. کارگر برای انجام کار در ساعات کاری عادی. این کارشناس روابط کار ادامه داد: زمانی که «حقوق» ملاک محاسبه سنوات کارگری است، به این نتیجه می رسیم که دیگر استحقاق مبنای محاسبه سنوات نیست؛ بنابراین، حقوق و دستمزد، سنوات کارگری است. حق الساعی از مبنای محاسبه سنوات مستثنی است. تفاوت بین حق امتیاز و دستمزد چیست و چرا دیگر حق چاپ در نظر گرفته نمی شود؟ خوشختی پاسخ داد: حق الساعی مفهومی بزرگتر و وسیعتر از مزد است. منظور از حق بهره کلیه مواردی است که در مواد 34 و 35 قانون کار تصریح شده است. حقوق فقط بخشی از حقوق کارمند است، اما پس از آن دیگر حقوق کارمند مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کار کارگر نیست، بلکه فقط حقوق مبنای محاسبه است؛ همانطور که مبنای محاسبه اضافه کار، شب کار، تعطیلی، حق تعیین وقت و روز جمعه نیز کمک هزینه نیست. وی در توضیح بیشتر افزود: به این ترتیب کمک هزینه های تشویقی و رفاهی مانند کمک هزینه مسکن، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه خانوار و عائله مندی جزء دستمزد محسوب نمی شود. اگرچه این عناصر بخشی از استحقاق هستند، اما بخشی از دستمزد نیستند. زیرا در تبصره 3 ماده 36 قانون کار صراحتاً این سمت ها از شمول حقوق خارج شده است. علاوه بر این، دستمزدهای اضافی مانند اضافه کاری، کار جمعه، کار شبانه، نوبت کاری و اضافه کاری بازرگانی که برای اضافه کاری یا کار شبانه، تعطیلات یا کار خارج از محل به کارگران پرداخت می شود جزء دستمزد نیست و مبنایی نیست. برای محاسبه سنوات پایان کار کارگر.

خشکوتی در خاتمه گفت: مشوق ها و مزایای اجتماعی مندرج در تبصره 3 ماده 36 قانون کار در محاسبه دستمزد کارگر منظور نمی شود و بر اساس رای سال گذشته دیوان عدالت اداری مشمول قانون کار نمی شود. محاسبه طول خدمت و مزایای پایان کار. به همین ترتیب، اخراج کارگران مبنایی برای محاسبه دستمزد و سنوات حقوق کارگر نیست. بدین ترتیب طبق این مصوبه سنوات کارگر تنها بر اساس مزد و حقوق وی محاسبه و پرداخت می شود.