شهروندان دارای شناسنامه های قدیمی هم رای دهند + فیلم

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: شهروندانی که شناسنامه قدیمی دارند می توانند با همان شناسنامه ها رای دهند.