شکایت از همسان سازی حقوق بازنشستگان

شکایت از همسان سازی حقوق بازنشستگان

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با اشاره به جمع آوری مطالبات مستمری بگیران گفت: در حالی که مستمری بگیران کارگری منتظر پرداخت 25 درصد باقی مانده معادل سازی دستمزد مستمری بگیران از دو سال قبل هستند، دستمزد. همسان سازی بازنشستگان کشوری از ابتدای هر سال برای جبران تورم و گرانی ها در نظر گرفته شده است.

آیت اسدی از وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست تا زمان اجرای 25 درصد باقیمانده همسان سازی مستمری کارگران را مشخص کنند.

بر این اساس از تاریخ 1/1/1402 کلیه مستمری های بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی و مستمری بازماندگان عمومی موضوع قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1401 مقرر شده بود برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان چهل- یک میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد (41.797.500) ریال و مشمولان از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنها به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار می شود، مستمری آنها بیست و هفت درصد افزایش می یابد. (27%) در پایان مارس 1401.

آیت اسدی گفت: مستمری بگیرانی که پس از اخذ تصمیمات قانونی احساس می کنند حقشان ضایع شده می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی و طرح سوال و رفع شبهات موجود و در صورت عدم قانع در مرحله بعدی در صورت داشتن دستور قضایی با با مقامات قضایی از جمله دادگاه تماس بگیرید.

عبدالحمید ابی حسنی رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خوزستان در نامه ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نسبت به نحوه محاسبه مانده معوقه معادل سازی 25 درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعتراض کرد. پرداخت شده.

به شکایات بازنشستگان برای همسان سازی حقوق رسیدگی می شود
وزیر کار در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: همکاران ما اعلام می کنند که همسان سازی و افزایش دستمزد اجرا شده است اما تعدادی از مستمری بگیران معتقدند در برخی موارد اجرایی نشده و قطعا این موضوع بررسی خواهد شد. “

سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه شورای دولت در خصوص اختلاف بر سر پرداخت 25 درصد حقوق بازنشستگان گفت: در صورت استحقاق مستمری بگیران این موضوع را پیگیری می کنیم. آی تی.”

وی ادامه داد: برخی از بازنشستگان معتقدند این افزایش دستمزد محقق نشده است در حالی که تامین اجتماعی معتقد است به طور کامل محقق شده است. در این راستا کارگروهی برای بررسی این موضوع تعیین شده است.

مرتضوی در خصوص نحوه ثبت اعتراض بازنشستگان گفت: راه و چارچوبی برای آن وجود دارد. شما به عنوان رسانه شکایت آنها را مطرح می کنید و این خواسته این قشر از جامعه است.

وزیر کار افزود: شما رسانه زبان مردم و آحاد مختلف جامعه هستید. این درخواست در جلسه قبل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید