قیمت امروز گوشت گاو و گوساله، قیمت گوسفند و قیمت شتر / قیمت ران، سر دست، فیله، ماهیچه، شقه و دنبه گوسفندی -۹ آبان + جدول

گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم) ۴۸۶٬۵۰۰ 39 دقیقه پیش گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی ۲۵۹٬۵۰۰ 26 دقیقه پیش زبان گوساله راد ۵۹۹٬۰۰۰ 35 دقیقه پیش قلم گوساله ۳۹٬۹۰۰ 49 دقیقه پیش فیله گوساله ۹۰۹٬۹۰۰ 16 دقیقه پیش گوشت قیمه ای گوساله ۵۶۹٬۹۰۰ 7 دقیقه پیش قلم گوساله راد ۴۵٬۰۰۰ 17 دقیقه پیش قلم گوساله (1کیلوگرم) ۸۷٬۵۰۰ 11 دقیقه پیش دنبالچه گوساله ۴۱۹٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۵۱۲٬۵۶۰ 25 دقیقه پیش گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی ۲۵۶٬۲۸۰ 48 دقیقه پیش کوهان گوساله ۷۷۰٬۰۰۰ 36 دقیقه پیش گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی ۲۵۶٬۲۸۰ 46 دقیقه پیش گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۴۸۹٬۰۲۰ 48 دقیقه پیش گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۵۱۵٬۱۴۰ همین حالا گوشت چرخی گیاهی بکر ۱۱۲٬۰۰۰ 30 دقیقه پیش گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی ۲۵۶٬۲۸۰ 31 دقیقه پیش فیله گوساله ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ 55 دقیقه پیش بیکن گوشت گوساله 97% 202 250 گرم ۲۱۳٬۶۰۰ 51 دقیقه پیش ران ممتاز گوساله ۵۴۹٬۹۰۰ 54 دقیقه پیش سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی ۲٬۵۵۸٬۵۰۰ 19 دقیقه پیش گوشت سردست گوساله ۶۰۹٬۰۰۰ 53 دقیقه پیش گوشت نگینی گوساله ۵۴۹٬۹۰۰ 41 دقیقه پیش ماهیچه گوساله ۵۴۹٬۹۰۰ 48 دقیقه پیش گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی ۴۰۹٬۳۶۰ 38 دقیقه پیش گوشت بیف استروگانف گوساله ۶۴۹٬۹۰۰ 49 دقیقه پیش دنبالچه گوساله ۳۵۸٬۰۰۰ 32 دقیقه پیش گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم ۶۱۰٬۰۰۰ 10 دقیقه پیش گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی ۴۱۰٬۰۴۸ 31 دقیقه پیش چنجه کوهان گوساله ۷۷۰٬۰۰۰ همین حالا گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۵۱۲٬۵۶۰ 48 دقیقه پیش راسته استیکی گوساله ۶۴۹٬۹۰۰ 43 دقیقه پیش گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی ۲۵۶٬۲۸۰ 24 دقیقه پیش چنجه گوساله ( راسته ) ۶۴۹٬۹۰۰ 48 دقیقه پیش گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی ۳۹۱٬۲۱۶ 31 دقیقه پیش گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی ۲۵۵٬۸۵۰ همین حالا گوشت چرخ کرده گوساله هایپراستار 1 کیلوگرمی ± 150 گرم ا – ۵۹۵٬۶۸۰ همین حالا گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۵۱۱٬۷۰۰ 46 دقیقه پیش گوشت قیمه‌ای گوساله هایپراستار 500 گرمی ا – ۳۱۷٬۴۱۷ 21 دقیقه پیش گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۵۱۲٬۵۶۰ 43 دقیقه پیش مغز گوساله ۲۷۹٬۰۰۰ 51 دقیقه پیش راسته گوساله ۱ کیلوگرمی ا – ۵۷۹٬۹۰۰ 8 دقیقه پیش مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال ۶۱۹٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش گوشت گوساله خورشتی ۵۴۹٬۹۰۰ 29 دقیقه پیش استیک راسته اسپشیال گوساله ۷۹۵٬۰۰۰ 27 دقیقه پیش گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۵۱۴٬۲۸۰ 11 دقیقه پیش گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی ۴۱۰٬۰۴۸ همین حالا چرخ کرده گوساله ۶۲۹٬۰۰۰ همین حالا گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی ۴۱۰٬۰۴۸ 21 دقیقه پیش چنجه گوساله ( فیله) ۸۱۹٬۹۰۰ 18 دقیقه پیش گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۵۱۲٬۵۶۰ 39 دقیقه پیش چرخ کرده گوساله بدون چربی ۶۷۹٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش بیکن گوساله اصل 97% برند 202 وزن 250 گرمی ۲۰۲٬۹۲۰ 45 دقیقه پیش استیک گوساله ۲۵۰ گرمی ا – ۱۴۳٬۲۲۵ 49 دقیقه پیش سرسینه گوساله ۲۴۰٬۰۰۰ همین حالا گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی ۴۱۱٬۴۲۴ 49 دقیقه پیش بیفتک گوساله ( فیله ) ۹۰۹٬۹۰۰ 51 دقیقه پیش گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی ۲۵۷٬۱۴۰ 38 دقیقه پیش گل ماهیچه رولتی گوساله ۴۰۰ گرمی ا – ۲۲۸٬۷۶۰ 42 دقیقه پیش نرمه گوساله – یک کیلوگرم ۵۸۰٬۰۰۰ 15 دقیقه پیش مغز راسته گوساله ۶۴۹٬۹۰۰ 18 دقیقه پیش راسته گوساله ۸۹۰٬۰۰۰ 53 دقیقه پیش گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی ۲۴۴٬۵۱۰ 27 دقیقه پیش گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی ۵۱۲٬۵۶۰ 13 دقیقه پیش گوشت گوساله تازه درجه یک ۵۳۰٬۰۰۰ همین حالا استیک راسته طعم دار گوساله ۷۸۸٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی ۲۵۶٬۲۸۰ 55 دقیقه پیش استیک فیله گوساله ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش گوشت خورشتی گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 75 گرم ا – ۳۳۵٬۸۶۸ 29 دقیقه پیش رولت ماهیچه گوساله ۵۴۹٬۹۰۰ 41 دقیقه پیش استیک گوساله 97% اسکین دارا 250 گرمی ا – ۲۲۳٬۳۰۰ 47 دقیقه پیش گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی ۴۱۰٬۰۴۸ 50 دقیقه پیش ران گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 75 گرم ا – ۳۱۹٬۲۰۹ 23 دقیقه پیش سردست گوساله ۵۹۶٬۰۰۰ 35 دقیقه پیش ران گوساله بدون چربی ۷۱۹٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش گوشت گوساله تازه ممتاز ۵۵۰٬۰۰۰ 39 دقیقه پیش گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 800 گرمی ۴۱۰٬۰۴۸ 27 دقیقه پیش بیفتک گوساله ( راسته ) ۶۴۹٬۹۰۰ 51 دقیقه پیش ماهیچه گوساله ۶۳۵٬۰۰۰ 26 دقیقه پیش ران گوساله ۵۹۹٬۰۰۰ 49 دقیقه پیش چرخکرده گوساله راد پروتیین ۵۹۶٬۰۰۰ 46 دقیقه پیش سفید ران گوساله ۶۲۵٬۰۰۰ 19 دقیقه پیش ران گوساله خورشتی ۶۲۸٬۰۰۰ 17 دقیقه پیش راسته گوساله پاک شده ۷۸۰٬۰۰۰ 34 دقیقه پیش فیله گوساله ۹۲۰٬۰۰۰ 21 دقیقه پیش فیله استیک طعم دار گوساله ۹۳۵٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش چنجه راسته گوساله ۹۴۰٬۰۰۰ 20 دقیقه پیش سردست گوساله هایپراستار 500 گرمی ± 50 گرم ا – ۳۵۲٬۸۲۹ 36 دقیقه پیش سردست گوساله (10 کیلو) سردست گوساله منجمد برزیلی ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ 36 دقیقه پیش سردست گوساله (100 کیلو) گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ 25 دقیقه پیش گوشت گوساله مغز ران ممتاز 1 کیلویی ۵۶۵٬۰۰۰ 27 دقیقه پیش ران گوساله (10کیلو) گوشت ران گوساله منجمد برزیلی ممتاز ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش گوشت آبگوشت ۳۷۰٬۰۰۰ همین حالا ران گوساله (100کیلو) ران گوساله منجمد برزیلی فاقد ماهیچه ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش گردن گوساله (100 کیلو) گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی ۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ 30 دقیقه پیش گوشت گوساله استیک ریبای ۵۳۰٬۰۰۰ 50 دقیقه پیش گوشت گوساله سردست ممتاز 1 کیلویی ۵۶۵٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش

دیدگاهتان را بنویسید