قیمت واقعی گوشت اعلام شد / قیمت گوشت گوساله نر / قیمت گوشت گاو و گوساله، قیمت گوشت گوسفند و گوشت شتر / سردست-ران-شقه و دنبه + جدول ۲۹ آبان

گوشت گوساله مغز ران پاک شده (1 کیلوگرم)

۴۸۶٬۵۰۰

36 دقیقه پیش

سردست گوساله

۵۶۰٬۰۰۰

32 دقیقه پیش

زبان گوساله

۴۳۲٬۰۰۰

36 دقیقه پیش

قلم گوساله

۳۹٬۹۰۰

12 دقیقه پیش

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند رزا 1 کیلوگرمی

۲۵۹٬۵۰۰

48 دقیقه پیش

فیله گوساله

۹۰۹٬۹۰۰

50 دقیقه پیش

زبان گوساله راد

۵۹۹٬۰۰۰

8 دقیقه پیش

فیله گوساله

۱٬۲۲۰٬۰۰۰

همین حالا

سردست گوساله (100 کیلو) گوشت سردست گوساله منجمد برزیلی

۳۵٬۰۰۰٬۰۲۲

23 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای گوساله

۵۶۹٬۹۰۰

51 دقیقه پیش

دنبالچه گوساله

۴۱۹٬۰۰۰

15 دقیقه پیش

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۵۶٬۲۸۰

9 دقیقه پیش

گوشت چرخی گیاهی بکر

۱۱۲٬۰۰۰

40 دقیقه پیش

راسته گوساله

۶۵۰٬۰۰۰

16 دقیقه پیش

چرخ کرده گوساله

۶۲۹٬۰۰۰

22 دقیقه پیش

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۴۸۹٬۰۲۰

39 دقیقه پیش

گوشت سردست گوساله

۶۰۹٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۵۶٬۲۸۰

28 دقیقه پیش

ران ممتاز گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

54 دقیقه پیش

کوهان گوساله

۷۸۵٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۱۲٬۵۶۰

26 دقیقه پیش

فیله گوساله

۶۵۰٬۰۰۰

همین حالا

مغز گوساله

۲۷۹٬۰۰۰

53 دقیقه پیش

گوشت نگینی گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

15 دقیقه پیش

قلم گوساله راد

۴۵٬۰۰۰

54 دقیقه پیش

گوشت چرخ کرده گوساله

۴۵۰٬۰۰۰

22 دقیقه پیش

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۵۶٬۲۸۰

24 دقیقه پیش

دنبالچه گوساله

۴۰۹٬۰۰۰

29 دقیقه پیش

راسته گوساله

۵۵۰٬۰۰۰

49 دقیقه پیش

گوشت سفید ران گوساله برش خورده 1000 گرم

۶۱۰٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

فیله گوساله

۹۵۰٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

قلم گوساله (1کیلوگرم)

۸۷٬۵۰۰

29 دقیقه پیش

گوشت بیف استروگانف گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

7 دقیقه پیش

فیله گوساله

۹۷۸٬۰۰۰

29 دقیقه پیش

گوشت چرخ کرده گوساله

۵۳۰٬۰۰۰

18 دقیقه پیش

گردن گوساله (100 کیلو) گوشت گردن گوساله منجمد برزیلی

۳۴٬۸۰۰٬۰۲۲

23 دقیقه پیش

قلم گوساله

۶۵٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

گوشت ران ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۰٬۰۴۸

11 دقیقه پیش

سردست ممتاز گوساله رالاگ 5 کیلو گرمی

۲٬۵۵۸٬۵۰۰

9 دقیقه پیش

گوشت گوساله چرخ کردنی

۵۶۹٬۰۰۰

40 دقیقه پیش

گوشت گوساله

۵۶۹٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

مغز راسته گوساله

۸۱۰٬۰۰۰

41 دقیقه پیش

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۱۱٬۷۰۰

28 دقیقه پیش

چنجه کوهان گوساله

۷۹۹٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

مغز ران گوساله

۵۸۵٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گوشت راسته گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۱۵٬۱۴۰

32 دقیقه پیش

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۰٬۰۴۸

28 دقیقه پیش

قلم گوساله

۶۹٬۰۰۰

49 دقیقه پیش

چنجه گوساله ( فیله)

۸۱۹٬۹۰۰

12 دقیقه پیش

گوشت گوساله

۵۳۰٬۰۰۰

45 دقیقه پیش

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 800 گرمی

۳۹۱٬۲۱۶

21 دقیقه پیش

ماهیچه گوساله

۶۱۲٬۰۰۰

26 دقیقه پیش

ران گوساله

۵۸۰٬۰۰۰

15 دقیقه پیش

گوشت خورشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۱۲٬۵۶۰

37 دقیقه پیش

ماهیچه گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

13 دقیقه پیش

گوشت گوساله تازه ممتاز

24 دقیقه پیش

سرسینه گوساله

۲۴۰٬۰۰۰

17 دقیقه پیش

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۰۹٬۳۶۰

25 دقیقه پیش

گوشت خورشتی گوساله

۵۶۹٬۰۰۰

7 دقیقه پیش

چنجه گوساله ( راسته )

۶۴۹٬۹۰۰

همین حالا

راسته استیکی گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

همین حالا

راسته گوساله

۶۴۵٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

راسته گوساله ۱ کیلوگرمی ا –

۵۷۹٬۹۰۰

26 دقیقه پیش

گوشت گوساله خورشتی

۵۴۹٬۹۰۰

6 دقیقه پیش

بیفتک گوساله ( فیله )

۹۰۹٬۹۰۰

6 دقیقه پیش

گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۱۴٬۲۸۰

14 دقیقه پیش

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۱۲٬۵۶۰

55 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۵۶٬۲۸۰

20 دقیقه پیش

چرخ کرده گوساله بدون چربی

۶۷۹٬۰۰۰

23 دقیقه پیش

گوشت قرمز چرخ‌کرده

۱۲۹٬۷۵۰

15 دقیقه پیش

گل ماهیچه گوساله ۴۰۰ گرمی ا –

۲۰۳٬۶۰۰

22 دقیقه پیش

مغز ران گوساله ا مغز ران گوساله تازه استاربال

۶۱۹٬۰۰۰

18 دقیقه پیش

گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۱٬۴۲۴

14 دقیقه پیش

بیکن گوشت گوساله 97% 202 250 گرم

۲۱۳٬۶۰۰

همین حالا

ماهیچه گوساله

۶۲۵٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۱۲٬۵۶۰

همین حالا

گوشت سردست ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۵۵٬۸۵۰

23 دقیقه پیش

استیک ری بای طعم دار گوساله

۶۱۰٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

رولت ماهیچه گوساله

۵۴۹٬۹۰۰

54 دقیقه پیش

استیک فیله گوساله

۱٬۳۰۰٬۰۰۰

40 دقیقه پیش

فیله گوساله

۹۲۰٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

گل ماهیچه رولتی گوساله ۴۰۰ گرمی ا –

۲۲۸٬۷۶۰

46 دقیقه پیش

ران گوساله

۵۹۶٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

راسته گوساله

۸۹۰٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 1 کیلوگرمی

۵۱۲٬۵۶۰

31 دقیقه پیش

چرخکرده گوساله راد پروتیین

۵۹۲٬۰۰۰

27 دقیقه پیش

خورشتی گوساله

۶۵۱٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۰٬۰۴۸

49 دقیقه پیش

گوشت ماهیچه ممتاز گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۵۷٬۱۴۰

34 دقیقه پیش

استیک راسته گوساله ۲۵۰ گرمی ا –

۱۴۲٬۲۰۰

8 دقیقه پیش

مغز راسته گوساله

۶۴۹٬۹۰۰

42 دقیقه پیش

گوشت مخلوط گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۴۴٬۵۱۰

همین حالا

گوشت چلو گوشتی ممتاز گوساله رالاگ 800 گرمی

۴۱۰٬۰۴۸

32 دقیقه پیش

استیک راسته اسپشیال گوساله

۷۹۵٬۰۰۰

53 دقیقه پیش

استیک راسته طعم دار گوساله

۷۸۸٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

بیکن فرانسوی 97% گوشت گوساله 202 250 گرم

۲۱۴٬۵۰۰

همین حالا

چنجه راسته گوساله

۹۴۰٬۰۰۰

17 دقیقه پیش

گوشت چرخی مخلوط گوساله و گوسفند 400گرمی

۱۲۹٬۳۲۰

11 دقیقه پیش

ران گوساله بدون چربی

۷۱۹٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

گوشت نگینی استانبولی گوساله رالاگ 500 گرمی

۲۵۶٬۲۸۰

16 دقیقه پیش

دیدگاهتان را بنویسید