قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ / قیمت امروز 27 آبان

مرغ تازه ۱۱۸٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش سینه مرغ بی استخوان ۱۸۹٬۹۰۰ 51 دقیقه پیش مرغ سبز ۱۴۹٬۰۰۰ 44 دقیقه پیش مرغ کامل سمین 1.1 کیلوگرمی ا – ۸۵٬۸۰۰ 44 دقیقه پیش سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) ۱۶۲٬۴۱۰ 55 دقیقه پیش پا مرغ ۱۹٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم ۷۷٬۵۹۲ 32 دقیقه پیش گوشت مرغ محلی ۵۳۹٬۰۰۰ 46 دقیقه پیش فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم) ۱۸۶٬۴۰۰ 25 دقیقه پیش سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 900 گرم ۱۳۰٬۵۰۰ 10 دقیقه پیش سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 1800 گرم ۲۶۱٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش مرغ کامل سمین 1.3 کیلوگرمی ا – – 53 دقیقه پیش سینه مرغ پاک شده ۲۱۹٬۰۰۰ همین حالا مرغ کامل سمین ۱.۲ کیلوگرمی ا – – 11 دقیقه پیش گوشت چرخ‌کرده مرغ مهیاپروتئین مقدار 500 گرم ۸۸٬۰۰۰ 29 دقیقه پیش بال مرغ ۱۵۲٬۰۰۰ 38 دقیقه پیش جوجه مرغ کامل ۱۳۹٬۹۰۰ 24 دقیقه پیش ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 900 گرم ۱۱۶٬۱۰۰ 27 دقیقه پیش سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا – ۱۱۷٬۴۵۰ 27 دقیقه پیش سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۴۹٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی ۱۰۲٬۰۰۰ 11 دقیقه پیش فیله مرغ رزا 900 گرمی ۱۷۹٬۵۵۰ 42 دقیقه پیش ساق ران مرغ ۲۳۹٬۰۰۰ 24 دقیقه پیش بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی ۱۰۲٬۶۰۰ 53 دقیقه پیش مرغ شکم پر (با مخلفات) ۵۹۹٬۹۰۰ 42 دقیقه پیش اکبر جوجه تازه ۱۴۹٬۰۰۰ همین حالا بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی ۹۲٬۷۰۰ همین حالا فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا – ۱۵۸٬۴۰۰ همین حالا سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی ۱۳۰٬۵۰۰ 11 دقیقه پیش سینه مرغ پویاپروتئین مقدار 1800 گرم ۲۶۱٬۰۰۰ 12 دقیقه پیش سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی ۲۶۱٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش ران مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۲۰۶٬۴۰۰ 34 دقیقه پیش سینه مرغ بدون استخوان ۲۳۴٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش فیله وگن و گیاهی – 12 تکه – وایز فود ۹۴٬۰۰۰ 48 دقیقه پیش بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی – 55 دقیقه پیش مغز ران مرغ سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۲۱۴٬۴۰۰ 43 دقیقه پیش بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی ۹۷٬۶۵۰ 33 دقیقه پیش سینه مرغ بدون‌استخوان مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم ۳۱۶٬۸۰۰ 49 دقیقه پیش چرخ کرده مرغ ۱۹۹٬۰۰۰ 41 دقیقه پیش فیله مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۱۷۹٬۵۵۰ 22 دقیقه پیش مغز ران مرغ مهیاپروتئین مقدار 1800 گرم ۲۴۱٬۲۰۰ 15 دقیقه پیش ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا – ۱۶۴٬۴۷۵ 30 دقیقه پیش جوجه کباب جنگلی ۲۲۹٬۰۰۰ 42 دقیقه پیش ران مرغ بدون استخوان ۲۶۵٬۰۰۰ 34 دقیقه پیش ران مرغ بدون پوست و کمر – 36 دقیقه پیش بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۱۰۲٬۶۰۰ 30 دقیقه پیش بال ساده مرغ رزا 400 گرمی ۴۵٬۶۰۰ 49 دقیقه پیش فیله مرغ پویاپروتئین مقدار 900 گرم ۱۷۹٬۵۵۰ 28 دقیقه پیش ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی ۲۳۲٬۲۰۰ 14 دقیقه پیش ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی ۲۶۱٬۰۰۰ 16 دقیقه پیش بال مرغ ساده رزا 900 گرمی ۱۰۲٬۶۰۰ 24 دقیقه پیش ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین وزن 1800کیلوگرم ۲۳۲٬۲۰۰ 52 دقیقه پیش بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 900 گرم ۹۲٬۷۰۰ همین حالا بال ساده مهیا پروتئین وزن 900 گرم ۱۰۲٬۶۰۰ 14 دقیقه پیش گردن مرغ مهیا پروتئین وزن 900 گرم ۲۸٬۸۰۰ 17 دقیقه پیش سینه مرغ بدون استخوان چکاد 800 گرمی ا – ۱۴۰٬۸۰۰ 46 دقیقه پیش ران با پوست مرغ ۹۹٬۰۰۰ 40 دقیقه پیش بازو (کتف) مرغ ماه بره (1 کیلوگرمی) ۹۳٬۷۵۰ 23 دقیقه پیش گوشت خورشتی سینه مرغ ۱۸۹٬۹۰۰ 18 دقیقه پیش مرغ تنوری (مرغ کامل طعم دار 1.5کیلو) ۲۸۰٬۰۰۰ همین حالا مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست ۲۲۹٬۹۰۰ 8 دقیقه پیش بال و کتف مرینیت شده 1 کیلویی ۱۵۰٬۰۰۰ 9 دقیقه پیش جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی ۱۷۴٬۲۴۰ 37 دقیقه پیش جوجه کباب لاری منجمد پمینا مقدار 800 گرم ۱۶۹٬۳۰۰ 32 دقیقه پیش بال و بازو مکزیکی تند مرغ ۱۴۹٬۹۰۰ 9 دقیقه پیش بال و کتف زعفرانی مرغ راد پروتیین ۱۶۹٬۰۰۰ 9 دقیقه پیش کتف مرغ ۱۲۹٬۰۰۰ 46 دقیقه پیش ران و سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی ۲۴۶٬۶۰۰ 38 دقیقه پیش فیله مرغ زعفرانی ۲۰۹٬۹۰۰ همین حالا مغز ران مرغ ۱۳۹٬۰۰۰ 43 دقیقه پیش کتف زعفرانی ۱۰۹٬۹۰۰ 37 دقیقه پیش جوجه کباب بدون ادویه ران ۱۸۹٬۹۰۰ همین حالا جوجه کباب سیر و کره ۲۳۹٬۰۰۰ 49 دقیقه پیش جوجه کباب سینه زعفرانی 1کیلویی ۲۱۴٬۰۰۰ 36 دقیقه پیش ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز ۲۳۲٬۰۰۰ 13 دقیقه پیش کتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم ۱۲۰٬۳۰۰ 42 دقیقه پیش ران مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا – ۱۰۴٬۴۹۰ 6 دقیقه پیش کتف مرغ ۹۲٬۰۰۰ 18 دقیقه پیش فیله مرغ ساده چکاد ۸۰۰ گرمی ا – ۱۵۹٬۶۰۰ 9 دقیقه پیش جوجه کباب ران زعفرانی ۲۳۹٬۰۰۰ 45 دقیقه پیش جوجه ترش ۱۹۹٬۹۰۰ 16 دقیقه پیش بال و کتف سیر و گوجه راد پروتیین ۱۶۹٬۰۰۰ 22 دقیقه پیش

دیدگاهتان را بنویسید