قیمت گوشت گوسفند و گوساله و مرغ + میز

قیمت گوشت گاو تازه

به صف شدن

نام محصول

قیمت (تومان)

1 تی بن استیک 390000 2 استیک گوشت نرم بدون استخوان 380000 3 پای گوساله بدون استخوان (تازه) 375000 4 پای بدون استخوان گاو (تازه) 419000 5 زبان گوساله (تازه) 259000 6 سر گوساله بدون استخوان (تازه) 355000 7 فیله گوشت گاو (تازه) 680000 8 کله پاچه گاو بدون استخوان زابلی (تازه) 314000 9 کله پاچه گاو بدون استخوان (تازه) 359000 10 چربی گوشت گاو (تازه) 159000 11 گردن گاو بدون استخوان (تازه) 405000

قیمت گوشت تازه گوسفندی

به صف شدن

نام محصول

قیمت (تومان)

1 دم گوسفند (تازه) 245000 2 راسته با استخوان گوسفند (تازه) 380000 3 ردیف مغز گوسفند (تازه) 719000 4 سر بره (تازه) 370000 5 فیله بره 725000 6 کله پاچه بره بدون استخوان (تازه) 325000 7 لاشه گوسفند (تازه) 385000 8 ماهیچه بره (تازه) 485000 9 نخل گوسفند (تازه) 460000 10 گردن بره (تازه) 329000

قیمت مرغ تازه

به صف شدن

نام محصول

قیمت (تومان)

1 بال مرغ (تازه) 109000 2 ران مرغ (تازه) 169000 3 سینه مرغ درجه یک بدون شانه (تازه) 188000 4 فیله مرغ (تازه) 194000 5 شانه مرغ (تازه) 77000

قیمت مرغ منجمد

به صف شدن

نام محصول

قیمت (تومان)

1 فیله مرغ منجمد بچه 79000 2 مرغ منجمد اندازه 1/1 121000

قیمت گوشت گاو منجمد

به صف شدن

نام محصول

قیمت (تومان)

1 سر گوشت گاو منجمد ایرانی 290000 2 احشاء گوشت گاو منجمد ایرانی 275000 3 گوشت چرخ کرده ایرانی منجمد 229000

قیمت گوشت منجمد گوسفندی

به صف شدن

نام محصول

قیمت (تومان)

1 گوشت بره منجمد 345000 2 سفارش مغز گوسفند منجمد 3 عدد 685000 3 پای بره منجمد وارداتی 315000 4 کله پاچه گوسفندی منجمد بدون استخوان ایرانی 285000
  هوای روحانی تازه، یک روز جدید

دیدگاهتان را بنویسید