مصوبه هیئت دولت: از سال آینده ساعت کار ادارات مرکزی تهران از ساعت 7 الی 9 می باشد / سایر دفاتر ساعت 7 / بانک های سراسر کشور ساعت 7:30 / مدارس متوسطه از ساعت 7:30 و مدارس ابتدایی از ساعت 8 شروع می شوند

مصوبه هیئت دولت: از سال آینده ساعت کار ادارات مرکزی تهران از ساعت 7 الی 9 می باشد / سایر دفاتر ساعت 7 / بانک های سراسر کشور ساعت 7:30 / مدارس متوسطه از ساعت 7:30 و مدارس ابتدایی از ساعت 8 شروع می شوند

علی بهادری سخنگوی دولت نوشت: با تصویب شورای دولت از سال آینده مدارس متوسطه از ساعت 7:30 و مقطع ابتدایی از ساعت 8:00 آغاز می شود. 1427795 627 خبر خاکستری

7. ادارات، بانک ها در سراسر کشور از ساعت 7:30 و ادارات مرکزی تهران از ساعت 7 الی 9 شروع به کار می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید