مطالب جدید برای ارزشیابی معلمان

مطالب جدید برای ارزشیابی معلمان

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مذاکراتی با رئیس دیوان محاسبات و مکاتبات و جلسات کارشناسی و مدیریتی انجام شده است، بنابراین تاریخ اجرای رتبه بندی معلمان مهر آفرین از 31 شهریور 1400 است.

وی تصریح کرد: تاکنون 10 ماه ارزشیابی فوق العاده به این معلمان و سایر مشمولان پرداخت شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تصمیمات معلمان طرح مهر آفرین طی چند روز آینده صادر می شود، تصریح کرد: بر این اساس تاریخ اجرای رتبه بندی معلمان طرح مهر آفرین از 31 شهریور 1400 خواهد بود.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: معلمان جدید (استخدام بعد از 10 شهریور 1400) نیز مشمول نظام رتبه بندی می شوند و این معلمان باید اوراق و مدارک خود را در سامانه رتبه بندی به نشانی RTB.MEDU.IR بارگذاری کنند.

  آخرین آمار تاج در ایران، 23 فوریه 2014

دیدگاهتان را بنویسید