مطب احتمالی دکتر اعلام شد

روز جدید :

مطب احتمالی دکتر اعلام شد

شنیده ها از ستاد انتخاباتی مسعود مزیکیان حاکی از تلاش محمدجواد آذری جهرمی برای معاون اول رئیس جمهور است و تقریباً نهایی شده است.

شایعاتی در مورد مطب احتمالی پزشک وجود داشت. کابینه ای که نشان از تکرار دولت روحانی دارد! حال باید دید چه کسی برنده رقابت خواهد بود و چه کسانی از کابینه نامزدها به پاستور خواهند رفت.

شنیده ها از ستاد انتخاباتی مسعود مزیکیان حاکی از تلاش محمدجواد آذری جهرمی برای معاون اول رئیس جمهور است و تقریباً نهایی شده است.

همچنین علی عبدالعلیزاده، رئیس ستاد انتخابات پزشکی که در دولت خاتمی وزیر مسکن بود، اعلام کرده که هیچ سمتی در دولت پزشکی نخواهد داشت.

از سوی دیگر سید عباس عراقچی نیز برای تصدی وزارت امور خارجه نهایی شده است.

همچنین از طیب نیا به عنوان فرمانده اقتصادی دولت نهایی پزشکان یاد می شود.