مطب پزشکان احتمالی؛ از معاون اول مرعشی تا سهم اندک زنان

روز جدید :

مطب پزشکان احتمالی؛  از معاون اول مرعشی تا سهم اندک زنان

در ادامه گمانه زنی ها درباره کابینه احتمالی مسعود مزیکیان، لیست جدیدی در فضای مجازی منتشر شد.

مطب پزشکان احتمالی؛ از معاون اول مرعشی تا سهم اندک زنان

پیش از این حمیده زرآبادی به گمانه زنی های مطرح شده واکنش نشان داده و آنها را رد کرده بود.