‌من آمده‌ام بساط کاسبان تحریم را به هم بزنم

%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86 خبر خاکستری

مسعود مزیکیان اعلام کرد: آمدم تا پای مردم بایستم تا ممنوعیت و صاحبان اندیشه های موهوم را از بین ببرم و به دروغ های زشت پایان دهم.