موارد فوق العاده برای گرفتن همسر دوم اعلام شد

روز جدید :

اطلاعات آنلاین: 50 سال پیش، دادگاه های حمایت از خانواده قوانین جدیدی برای حمایت از زنان و دختران در ازدواج تصویب کردند. متن این تغییرات قانونی را به نقل از روزنامه اطلاعات 10 تیر 1353 بخوانید و تصاویری از زوج های اصفهانی در همان سال ها را ببینید.

موارد فوق العاده برای گرفتن همسر دوم اعلام شد

موارد فوق العاده برای گرفتن همسر دوم اعلام شد

موارد فوق العاده برای گرفتن همسر دوم اعلام شد