میزان عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت در سال 1401 اعلام شد

میزان عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت در سال 1401 اعلام شد

میزان عیدی کارگران امسال اعلام شده و بدین ترتیب حداقل عیدی کارگران معادل دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر عیدی معادل سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.

میزان مرخصی و حق بیمه کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های تحت پوشش که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید بر اساس 60 روز و به نسبت تعداد روزهای کاری سال

قانون کار در مورد مرخصی کارگران چه می گوید؟

بر اساس تنها ماده قانون مربوط به تعیین مرخصی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه ها، موضوع قانون کار مصوب 1370 شورای اسلامی شهر، کلیه کارفرمایان موظفند به هر یک از کارگران خود معادل 60 حقوق بدهند. روزهای آخرین حقوق به عنوان عیدی و پاداش یک سال کار و دستمزد، مبلغی که بابت آن به هر یک از کارگران پرداخت می شود نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین بر اساس تبصره ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند، بر اساس 60 روز مزد و به نسبت روزهای کار در یک کارگاه محاسبه می شود. سال حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حقوق مصوب شورای عالی کار. مبنای تعیین مرخصی پایان سال برای موضوعات قانون کار است.

* مبنای محاسبه مرخصی و حق بیمه کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالیانه کارگران در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد گروهی و پایه و در واحدهای بدون طرح طبقه بندی، دستمزد ثابت خواهد بود. دستمزد و مزایای ثابت پرداختی بر اساس عملکرد.

  گفته های مربوط به کاهش قیمت خودرو چقدر صحت دارد؟

* میزان پرداخت عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران فصلی و حق الزحمه

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های تحت پوشش که کمتر از یک سال در کارگاه مشغول به کار بوده اند بر اساس 60 روز و به نسبت 60 روز محاسبه شود. تعداد روزهای کاری در سال همچنین حقوق استفاده شده در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال حقوق بگیران، میانگین حقوق دریافتی آنان با توجه به طول روزهای کاری سال است.

* مبلغ عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

طبق ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از زمان مقرر کار می کنند، به نسبت ساعات کار، مرخصی و پاداش خارج از شمول این قاعده کلی محاسبه و پرداخت می شود.

* مبلغ عیدی و پاداش برای کارگران ساعتی

در مورد شاغلین ساعتی که حقوق ثابت ماهیانه ندارند و حقوق آنها ماه به ماه متغیر است، میانگین حقوق سه ماه آخر اشتغال آنها مبنای محاسبه مرخصی و پاداش قرار خواهد گرفت.

* نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ از اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سنواتی کارگران شاغل در کارگاههای موضوع قانون کار مصوب ۱۳۷۰ شمسی سلب نکرد. لذا تصمیم در تعیین تعطیلی معادل 60 روز از آخرین حقوق مشمولان قانون کار همچنان معتبر است. ضمناً کارگاه در قانون کار به عنوان اعتباری از محل اشتغال کارگران در محل کار تعریف شده است، بدین ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی یا دولتی شاغل باشند از دو ماه بیرم. و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون مصوب اسفند 1370 شوراي اسلامي شادمان مي شود.

  ارزشیابی مربیان هر 3 سال یکبار بر اساس رتبه بندی معلمان

مرخصی کارگرانی که در طول سال رابطه خود را با کارفرما قطع می کنند، کارگرانی که ترک یا اخراج می شوند، بازنشسته می شوند یا ارتباط آنها با مغازه در طول سال قطع می شود، به نسبت مدت کار، مستحق مرخصی و پاداش سالیانه خواهند بود.

مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران طبق قانون کار، دستمزد و پاداشی است که کارگر هنگام ورود به شغل مربوطه دریافت می کند. به عبارت دیگر، مزایایی که افراد به نحوی در ارتباط با کار دریافت می کنند جزء دستمزد محسوب می شود، بنابراین اضافه کار، سختی کار و هر آنچه در نتیجه کار به کارگر داده می شود شامل می شود. در دستمزد و باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود. .

در نتیجه، مزایای اجتماعی و تشویقی مانند حمایت خانواده، کمک مسکن، کمک غذایی و افزایش پاداش تولید در دستمزد و در پرداخت کمک‌ها و پاداش‌ها لحاظ نمی‌شود.

بر اساس تنها ماده قانون مربوط به تعیین مرخصی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370 شورای اسلامی، کلیه کارگران مشمول قانون کار فارغ از محل کار و نوع کارگاهی که در آن مشغول به کار هستند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و غیره. مشمول مرخصی سالیانه و پاداش به میزان مقرر در مصوبه فوق خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید