هنوز تصمیم قطعی برای تشکیل استان تهران غربی گرفته نشده است

وزیر کشور:

وزیر کشور ابراز داشت: درخصوص تشکیل استان تهران غربی درخواست وجود دارد و در مسیر بررسی قرار دارد هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید