واریز 3 میلیون تومان به حساب بازنشستگان در شب انتخابات

رئیس دولت سیزدهم در نامه ای خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دستور پرداخت مبالغ را صادر کرد. با در نظر گرفتن تناسب حقوق بازنشستگان از تامین اجتماعی.

رئیس دولت سیزدهم در نامه ای خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور دستور واریز مبالغی را در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صادر کرد. حساب تعدیل حقوق کار بازنشستگان.

محمد محبر (رئیس دولت سیزدهم) در نامه ای خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور دستور پرداخت مبالغ تعدیل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را صادر کرد. حساب کاربری در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. مبلغ این ودیعه یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است که شنیده شده تا 24 ساعت آینده 3 میلیون تومان به حساب مستمری بگیران تامین اجتماعی واریز می شود.

نامه مهر و موم شده حقوق بازنشستگان

در نامه این افشاگر آمده است:

هیأت وزیران در جلسه 3/4/1403 به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ایران و بند (ر) تبصره (6) و بند (د) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور.

1- با توجه به اعتبار قانون بودجه سال 1403 کل کشور و تا زمان ابلاغ مقررات تناسب حقوق مستمری بگیران و جداول مربوط به هر یک از گروه های مستمری بگیران براساس قانون پیشرفت ماهانه هفتم. طرح، مبلغ ده میلیون و 10.000.000 ریال به هر یک از مستمری بگیران از ابتدای سال 1403 از صندوق بازنشستگی مربوطه به حسابی واریز می شود.

2- بار مالی مربوط به بازنشستگان ارتش کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد بند (ر) تبصره (4) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بار مالی مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی بند (د) تبصره. (15) قانون مذکور ارائه و پرداخت شد.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ابلاغ و اعطای اعتبار از محل منابع مشخص شده برای ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد اقدام و هر یک از صندوق ها نیز موظفند بلافاصله نسبت به پرداخت مبلغ در حساب سه ماهه مذکور.