وضعیت پادشاه عربستان وخیم شد

وضعیت پادشاه عربستان وخیم شد

در این بیانیه توضیح داده شده است که ملک سلمان از تب شدید و درد مفاصل رنج می برد و به همین دلیل تیم پزشکی معالج تصمیم به انجام آزمایشاتی برای بررسی سلامت وی ​​گرفتند.

آوریل گذشته، ملک سلمان، 88 ساله، تحت معاینات معمولی قرار گرفت که ساعت ها در بیمارستان تخصصی ملک فیصل در جده به طول انجامید و بعداً مرخص شد.