وظیفه تمامی ما حمایت ازصنعت وتولید به منظوردستیابی به رشد پایداراقتصادی استان و کشوراست

رئیس اتاق بازرگانی قزوین:

رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت:.درشرایط اقتصادی فعلی،وظیفه تمامی ما حمایت ازصنعت وتولید به منظوردستیابی به رشد پایداراقتصادی استان و کشوراست.به گزارش خبرگزاری موج قزوین،آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان  با حضور دکتر اعلایی استاندار قزوین ، دکتر مقیمی معاون وزیر صمت، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ،مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین،رحمانی معاون استاندار،صفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ،مهندس رستمی سرپرست  سازمان صمت استان ،آهنگریان نائب رئیس و سعیدیان عضوهیت رئیسه اتاق ،بابائی عضوهیات نمایندگان اتاق،جعفرزادشایان عضوهیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان و فعالان اقتصادی حوزه صنعت ومعدن درسالن شهید امامی استانداری قزوین برگزارشد.

دراین نشست مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهار داشت:طرح کاهش تاثیرات تامین و توزیع انرژی اعم ازبرق،گاز و آب برصنایع تولیدی استان یکی ازموضوعاتی است که دراتاق بازرگانی قزوین باهمراهی دستگاه های اجرایی ذیربط باجدیت دنبال می شود و صرف نظر از وضعیت آب ،امیدواریم بابرنامه ریزی های صورت گرفته کمترین مشکل درحوزه های برق و گاز رادرعرصه صنایع و واحدهای تولیدی شاهدباشیم .درشرایط اقتصادی فعلی،وظیفه تمامی ما حمایت ازصنعت وتولید به منظوردستیابی به رشد پایداراقتصادی استان و کشوراست.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین1

وی افزود:متاسفانه نه تنها دراستان بلکه درکشور یک جامعه آماری واحدنداریم تابراساس آمارهای دقیق آن قادربه برنامه ریزی مدون باشیم و مثلا”معلوم شود چه ظرفیتهایی صنعتی و تولیدی وجود دارد ونیاز به چه صنایعی ضروری است.*درهمین راستادراتاق بازرگانی قزوین یک گزارش مستند وجامع درخصوص اطلس  ۲۰کالای استراتژیک تولیدی  وصادراتی استان تهیه شده که دیروزشنبه جلسه ای درهمین خصوص بانمایندگان دستگاه های اقتصادی استان داشتیم وکارکرد این اطلس می تواندبه عنوان نقشه راه صادرات محصولات صنعتی وتولیدی استان قزوین باشد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین3

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان تصریح کرد:طی ۱۵سال گذشته همیشه باوربراین بود که کشورهای آسیای میانه بازاراصلی کشمش استان قزوین هستند؛ درحالی که طبق گزارش علمی تهیه  شده دراتاق بازرگانی قزوین مشخص شده ۷۰درصد کشمش استان به سه کشورعراق،ترکیه وامارات صادرمی شود وتوجه ویژه به این موضوع لازم است.در استان قزوین سالانه ۵۰الی ۷۰هزارتن تولید کشمش صورت می گیرد ؛ درحالی که طی ۶ماه گذشته تنها۴۰تن کشمش صادرشده واین میزان،یک آماراسفباراست.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تاکید کرد: البته دومساله رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان  و باقی مانده سموم کشاورزی درکاهش شدید صادرات کشمش استان موثربوده است که امیدواریم بابرنامه ریزی دقیق بتوانیم شاهدارتقاء مجدد صادرات کشمش استان قزوین به کشورهای منطقه وجهان باشیم.

گفتنی است ؛دراین آیین از ۳۴واحدنمونه صنعتی،معدنی ،پیشکسوت نمونه صنعتی،طرح برگزیده و خوشه صنعتی تجلیل به عمل آمد.
آیا این خبر مفید بود؟دیدگاهتان را بنویسید