پرداخت مستمری بگیران طبق جدول اعلامی

پرداخت مستمری بگیران طبق جدول اعلامی

طی چند روز گذشته فیش حقوقی مستمری بگیران بیمه شده خرداد ماه صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شد. بازنشستگان اما منتظر صدور کوپن هستند. بدیهی است رسید معوقه فروردین ماه باید جداگانه صادر و بارگذاری شود.

ایلانا نوشت: بر اساس اظهارات مدیران CSR، معوقات فروردین ماه به بازنشستگان کارگری با حقوق خرداد پرداخت می شود. حقوق بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس الفبا و جدول اعلامی سازمان پرداخت می شود.