پرداخت میلیونی به متقاضیان بهزیستی و کمیته امداد

پرداخت میلیونی به متقاضیان بهزیستی و کمیته امداد

سرانه پرداختی هر ماه برای خانوارهای تک نفره یک میلیون تومان، دو نفره یک میلیون و 420 هزار تومان، سه نفره دو میلیون تومان، چهار نفره دو میلیون و 950 هزار تومان و 5 و بالاتر از 3 میلیون و 150 هزار تومان برای سال 1403 گرفته شد