پشت صحنه برداشت و پردازش میوه اژدها

روز جدید :

فرادید: در این ویدئو کشاورزان تایوانی را در حال فرآوری میوه اژدها پس از برداشت از مزارع مشاهده می کنید.

پشت صحنه برداشت و پردازش میوه اژدها