چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم لحاظ نشده است؟

چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم لحاظ نشده است؟

وی یادآور شد: مگر می شود برنامه هفتم توسعه بدون سیاست های هدایت کننده وارد مجلس شود، آیا می توان همسان سازی و انصاف در پرداخت ها وجود نداشته باشد، پول را به درستی توزیع کنید، امروز آموزش و پرورش وضعیت خوبی ندارد خصوصی سازی در آموزش و پرورش از سوی رهبری خطاب شد خصوصی سازی در آموزش و پرورش سیلی به نظام آموزش و پرورش است ما با داشتن مدارس خصوصی مشکلی نداریم اما با خصوصی سازی آموزش و پرورش مشکل داریم مدارس دولتی باید تقویت شوند.

این نماینده مردم تاکید کرد: نکته بعدی انصاف در پرداخت است، نمی دانم چرا مستمری بگیران آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت ارشاد یا رفاه اجتماعی باید شرایط بدتری نسبت به دیگران داشته باشند مگر اینکه همه آنها وزارتخانه باشند. همین دولت حداقل بین مستمری بگیران و کارگران عدالت برقرار باشد، عدالت حلقه مفقوده ای است که رهبری بارها به آن اشاره و بیان کردند.

  احیای تعاونی های غیرفعال یزد باید در اولویت برنامه ها باشد

دیدگاهتان را بنویسید