"چه اتفاقی برای شما افتاده است؟"; کتابی برای درمانگر

کتاب “چه اتفاقی برای تو افتاد” به اهمیت دوره رشد و تأثیر فزاینده آن در شکل گیری جهان بینی و آسیب شناسی نحوه واکنش مردم به عوامل بیرونی می پردازد.

  آخرین اخبار پرسپولیس پس از نتایج ضعیف

دیدگاهتان را بنویسید