آغاز پرداخت پاداش بازنشستگی مستمری بگیران استان ها

آغاز پرداخت پاداش بازنشستگی مستمری بگیران استان ها

مزایای پایان خدمت مستمری بگیرانی که در سال گذشته بازنشسته شده اند هنوز پرداخت نشده است. معلمان بازنشسته و مستمری بگیران سایر وزارتخانه ها در انتظار دریافت حقوق معوق خود هستند و از تاخیر در پرداخت ها انتقاد می کنند.

این در حالی است که پیش از این قول داده شده بود تا شهریور ماه یا نهایتا مهرماه تمامی معوقات بازنشستگان پرداخت شود.

در حال حاضر پرداخت پاداش پایان خدمت به تازگی در برخی استان های کشور آغاز شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی 40 درصد از پاداش مستمری بگیران سال 1401 در استان کرمانشاه پرداخت شده است.

مدیرکل بودجه این استان قول داد «حقوق و مرخصی مستمری بگیران تا پایان سال جاری پرداخت شود».

ظاهرا مستمری بگیران جهاد کشاورزی این استان حقوق معوقه خود را دریافت کرده اند.