اطلاعیه تاریخ پرداخت این دسته از مستمری بگیران

در حال حاضر فیش حقوقی آذر ماه مستمری بگیران و بازنشستگان در سایت تامین اجتماعی قابل مشاهده است.

اطلاعیه تاریخ پرداخت این دسته از مستمری بگیران
مستمری بگیران می توانند با مراجعه به سامانه مربوطه فیش های خود را دریافت کنند.

در عین حال، اعضای کانون بازنشستگان می گویند که پرداخت ها در این ماه از بیستم به ترتیب حروف الفبا آغاز می شود. بازنشستگان ابراز امیدواری می کنند که پرداخت ها به موقع و بر اساس زمان بندی اعلام شده انجام شود